Vedtægter

Læs referat fra stiftende generalforsamling her.

§1 Navn og hjemsted.

Stk.1.

Foreningen Frafalden – forkortet F.F

Stk.2.

Foreningens hjemsted er Vejen Kommune

§2 Formål.

Stk.1.

Foreningens formål er:
a. Skabe netværk og fællesskab for ex-muslimer i Danmark
b. Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.
c. Skabe en platform, og fælles stemme i samfundet for ex-muslimer, både politisk såvel som i mediebilledet.

§3 Medlemskab

Stk.1.

Passivt medlemskab. Alle kan blive passive medlemmer (støttemedlem), uanset alder, køn, eller religiøs overbevisning. Passive medlemmer har ikke stemmeret, og kan ikke deltage i lukkede arrangementer, og er derfor typisk for de, som ønsker at støtte økonomisk, eller vil følge foreningens arbejde, uden de forpligtelser der medfølger.

Stk.2.

Aktivt medlemskab, er de foreningens målgruppe. Aktive medlemskab er for eksmuslimer, og tvivlere. For at blive aktivt medlem, skal man igennem en screeningsproces, for at sikre de øvrige aktive medlemmers anonymitet og tryghed.

Stk.3.

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Aktivt medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har afholdt mødte med et bestyrelsesmedlem, til en fortrolig snak, og sammen har fået forventningsafstemt.
Stk.4.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af måneden.
Stk.5.

Medlemskontigent er 200 kr årligt, for både passive og aktive medlemmer.

§4 Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af
November måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne/ved annoncering i
den lokale
dagspresse med angivelse af dagsorden.
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som
har haft gyldigt medlemskab i mindst 3 måneder. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og eventuelt 1 suppleant
 10. Eventuelt
  Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
  hænde senest 8
  dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,
  skal være
  bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den
  ordinære
  generalforsamling skal afholdes.
  Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af
  bestyrelsen.
  Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over
  halvdelen af de
  gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog,
  når det begæres
  af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der
  skal vælges,
  foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om
  simpelt flertal/
  pointmetoden/ prioriteringsmetoden.
  §5 Ekstraordinær generalforsamling
  Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det

nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning
om det over for
formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter,
at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden
består af næstformanden
og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter
og generalforsamlingens beslutninger.
Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og
blandt sine medlemmer vælger kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste
generalforsamling.
Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte
underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk.5. Formanden – og i sit fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens
møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det
nødvendigt, eller
mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I
sådanne tilfælde
afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Bestyrelsesmedlemmer, samt formand og næstformand, må ikke være politisk
opstillet, i kommunal politik, eller lands politik, samme tid med deres
repræsentantskab i foreningen.

§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt
regnskab.
Stk.3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.
Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

§10 Opløsning
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden
følgende
genralforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse
med de i § 2
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete
anvendelse af
formuen træffes af den opløsende generalforsamling.


§11 Datering
Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den .22.8.2020